Q.E.D. iff - Shoumei Shuuryou

Vol.16 Chapter 31: Clock Tower